Te lui om te bidden, wat is de oplossing?

Vraag:
Ik geloof in Allah en al Zijn Boodschappers en Boeken, maar soms voel ik me te lui om te bidden. Ik ben op zoek naar een oplossing hiervoor en een manier om niet zo lui te zijn. Ik wil dit heel graag, maar de listen van Shaytaan zijn voor mij te sterk.
Antwoord:
Alle lof zij Allah.
Als een persoon daadwerkelijk in Allah, Zijn Boodschappers en Zijn Boeken gelooft, en gelooft dat het gebed verplicht is, en de grootste pilaar is van de Islam na de Shahaadatayn, dan kunnen we ons niet indenken dat hij het nalaat om te bidden of onachtzaam omgaat met zijn gebed. Hij zou hij geen rust moeten voelen totdat hij dit belangrijke ritueel met regelmaat verricht.
Hoe meer het geloof van een persoon toeneemt, hoe bezorgder hij zal zijn om te doen wat Allah hem heeft opgelegd. Om jouw gebed serieuzer te nemen, kun je de volgende adviezen in acht nemen:
1. Je dient vastberaden te geloven dat het gebed verplicht is en één van de grootste pilaren is van de Islam. Je dient je te realiseren dat een strenge waarschuwing is gegeven aan degene die het gebed achterwege laat. Onder andere zoals in de overlevering vermeld, waarin de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Tussen een man en Koefr en Shirk staat het verlaten van het gebed.”
(Moeslim)
Ook heeft hij (vrede zij met hem) gezegd: “Tussen de man en het ongeloof bevindt zich het gebed. Wie dit verwaarloost, heeft ongeloof gepleegd.”
(at-Tirmidhi, an-Nasaa’i, Ibn Maadjah)
2. Je dient te begrijpen dat het uitstellen van het gebed na haar tijd een grote zonde is. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“Maar na hen volgden andere generaties, die de Salaat achterwege lieten en de begeerten volgden. Daarom zullen zij verlies tegemoet zien.”
(Soerat Maryam: 59)
Ibn Mascoed heeft betreffende “al-Ghayy” gezegd (in bovenstaande vers vertaald als verlies) dat dit een diepe en smerige vallei in de Hel is.
Ook zegt Allah (interpretatie van de betekenis):
“Wee (al-Wayl) dan de verrichters van het gebed. Degenen die onachtzaam zijn met hun gebed.”
(Soerat al-Maacoen: 4-5)
3. Je dient ernaar te streven om het gebed gezamenlijk in de moskee te verrichten. Verwaarloos dit niet. En weet dat het gezamenlijke gebed in de moskee, volgens de meest correcte mening, verplicht is (voor de man). Dit gebaseerd op vele bewijzen, waaronder de woorden van de Profeet (vrede zij met hem): “Wie de oproep tot het gebed hoort en hier geen gehoor aan geeft, zijn gebed is niet geldig, tenzij hij een geldig excuus heeft.”
(Ibn Maadjah, Daaraqoetni en al-Haakim)
Aboe Hoerayrah heeft gezegd: “Een blinde man kwam naar de Profeet (vrede zij met hem) en zei: ,,O Boodschapper van Allah, ik heb niemand om me naar de moskee te begeleiden.” En hij vroeg de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) toestemming om het gebed in zijn huis te verrichten. Hij (vrede zij met hem) gaf hem toestemming en toen hij zich weg draaide, riep hij (vrede zij met hem) hem terug en vroeg: “Kan je de oproep tot het gebed horen?” Hij antwoordde: “Ja.” Waarna hij (vrede zij met hem) zei: “Geef er dan gehoor aan.”
(Moeslim)
Zo zijn er nog vele andere bewijzen die duiden op de plicht hiervan.
4. Indien jij je aan het gebed vasthoudt, is er goede hoop dat jij zal behoren tot de zeven die Allah zal beschaduwen met Zijn schaduw (op de Dag der Opstanding). Onder deze zeven is er “Een jongeman die opgroeide in aanbidding van zijn Heer” en “Een man wiens hart was verbonden met de moskee.”
(al-Boekhaari en Moeslim)
5. Je zal de grote beloning verdienen voor het gebed, vooral voor het gezamenlijk gebed. In de Sahiehayn is het overgeleverd van Aboe Hoerayrah dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Het gezamenlijke gebed van een man is 27 keer beter dan het gebed in zijn huis of marktplaats. Wanneer hij namelijk de Woedoe’ verricht en dit goed doet, en slechts naar de moskee gaat om daar te bidden, dan is er geen stap die hij zal nemen of hij zal (daardoor bij Allah) in rang stijgen en zijn zonden zullen daarmee worden gewist. Als hij bidt, blijven de Engelen zegeningen voor hem vragen net zolang hij op de plaats is waar hij heeft gebeden, zeggende: “O Allah, zegen hem. O Allah heb genade met hem.” En jullie bevinden je in staat van gebed, zolang je wacht op (het aanbreken van) het gebed.”
(al-Boekhaari en Moeslim)
cOethmaan ibn cAffaan heeft gezegd: “Ik hoorde de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zeggen: “Wie de Woedoe’ doet voor het gebed en dit op een goede wijze verricht, daarna loopt om het voorgeschreven gebed te verrichten, gezamenlijk of in de moskee; Allah zal hem zijn zonden vergeven.”
(Moeslim)
6. Je dient kennis te nemen van de voortreffelijkheden van het gebed en over de zonde van het niet verrichten hiervan. We adviseren je het boek “As-Salaah, limaadha?” (“Het gebed, waarom?”) van Sheikh Mohammed ibn Ismaciel al-Moeqaddim te lezen en te luisteren naar de lezing “Limaadhaa laa toesallie”?” (“Waarom bid jij niet?”) van Sheikh Mohammed Hoesayn Yacqoeb. Deze zullen, met de Wil van Allah, jou van nut zijn.
7. Je dient goede vrienden te kiezen die ijverig zijn in het gebed, hier aandacht aan besteden en wegblijven van mensen die dit niet zijn. Een persoon wordt namelijk beïnvloed door zijn vrienden.
8. Blijf weg van zondigen in elk aspect van je leven en houdt vast aan de Islamitische Wetgeving in de omgang met anderen. Vooral in de omgang met het andere geslacht. Het zondigen is namelijk één van de zaken die je afhoudt van het verrichten van daden van aanbidding, en het is een zaak die de invloed van de Shaytaan op jou vergroot.
We vragen Allah om jou en ons tot Zijn deugdzame dienaren te doen behoren en die dicht bij Hem staan.
En Allah weet het best.
islamqa.com
Hulp nodig?