Wie zijn wij

Officieel is de Marokkaanse stichting Almohsinin begin jaren ’80 opgericht om de belangen van de Marokkaanse moslimgemeenschap in Oosterhout te behartigen. De stichting was echter veel eerder actief om voor de moslimgemeenschap een  ruimte aan te bieden waarin ze hun religie konden belijden. Zie hiervoor kopje terug in de tijd.

Na een tijd achter de rug te hebben van verhuizingen is het eindelijk zover voor een definitieve locatie van de moskee Almohsinin binnen de gemeente Oosterhout. In dit proces is het huidige bestuur ontstaan. Een bestuur van jong en oud.

Dit bestuur heeft zich ten taak gesteld om niet alleen de fysieke omgeving van de moskee te veranderen, maar ook de positie van moskee binnen het maatschappelijk veld. Zo organiseert moskee Almohsinin activiteiten voor allerlei soorten doelgroepen onder andere scholen, kerken en nog veel meer. Wij zijn van mening dat in een tijd waarin iedereen van alles over de Islam vindt, ook de moskee als vertegenwoordiger van de moslimgemeenschap haar stem moet laten horen en haar maatschappelijke verantwoordelijkheid dient te nemen. Wij kiezen er dan ook bewust voor om de stichting die voornamelijk intern georiënteerd was, actief naar buiten te laten treden.

Ons bestuur bestaat momenteel uit 5 bestuursleden. Alle bestuursleden hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheid binnen het bestuur. Wij vergaderen maandelijks over de gang van zaken in de moskee. Een belangrijk wekelijks terugkerend agendapunt van de bestuursvergadering is momenteel  ‘’de jongeren zijn de toekomst’’.

Wij zijn er om de belangen van de stichting te dienen zowel binnen als buiten de moskee. Wij streven er naar om open en transparant te zijn in ons handelen. Indien u ergens mee zit, dan kunt u altijd één van de bestuursleden aanspreken in de moskee. Uiteraard kunt u telefonisch, via de email of WhatsApp contact met ons opnemen.


—————————————————————————————————————————————–

Naam instelling: Stichting Moskee Almohsinin
RSIN/Fiscaal-nummer: 81024372
Contact Gegevens (bezoek en postadres)
Stichting Moskee Almohsinin
Beneluxweg 99
4904 SJ Oosterhout
www. almohsinin.com
info@almohsinin.com
0162-460998
KVK: 20104051

Doelstelling
De stichting heeft ten doel het verwerven, ter beschikking stellen en onderhouden van gebedsruimte ten behoeve van moslims, het begeleiden van moslims op het gebied van intermenselijke relaties, het geven van onderwijs aan kinderen en organiseren van culturele activiteiten voor mannen, vrouwen en kinderen en het verschaffen van informatie over de islam aan zowel moslims als niet moslims door middel van onderwijs, lezingen en gebedsdiensten

 1. Het bevorderen van godsdienstige, culturele, sociale en maatschappelijke belangen van moslims;
 2. Het verschaffen van informatie over de islam aan zowel moslims als niet-moslims;
 3. Een bijdrage te leveren aan het geven van een correct beeld over de Islam om hiermee de huidige (negatieve) beeldvorming recht te zetten;
 4. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

Stichting Moskee Almohsinin tracht haar doelen te verwezenlijken door:

 1. Het opzetten en continueren van een religieus-en cultureel centrum waar islamitisch onderwijs, lezingen, activiteiten, rondleidingen, ontmoetingen en andere educatieve activiteiten worden gehouden die toegankelijk zijn voor verschillende doelgroepen;
 2. Het begeleiden van moslims in hun geloof en op maatschappelijk vlak, om zodoende een volwaardige burger te zijn in de maatschappij waarin zij leven;
 3. Het beantwoorden van diverse vraagstukken van bezoekers op religieus en maatschappelijk vlak.

Bestuurssamenstelling:

– Voorzitter: Dhr. I. Benyidir
– Secretaris: Dhr. Y. Elhadjoui
– Penningmeester: Dhr. R. Afassi
– Algemeen lid: Dhr. T. Hajjami
– Algemeen lid: Dhr. H. Elyoussoufi

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting Moskee Almohsinin. Het stichtingsbestuur vergadert tenminste vier keer per jaar.

Beloningsbeleid
Bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. De door bestuursleden gemaakte onkosten worden vergoed, waarbij voorafgaande schriftelijke vastgelegde eenstemmige toestemming van alle overige bestuursleden vereist is.

Overige vrijwilligers
Vrijwilligers genieten voor hun werkzaamheden een kleine vergoeding die vastgelegd wordt in overleg met de vrijwilliger. Echter kiezen al onze vrijwilligers er steevast voor om van deze vergoeding af te zien.

Beleidsplan (hoofdlijnen)

Het beleidsplan omvat de volgende elementen:
Doelstelling: In het beleidsplan worden de doelstellingen zoals die hierboven beschreven staan bevestigd. Het hoofddoel blijft het bevorderen van godsdienstige, culturele, sociale en maatschappelijke belangen van moslims en het verstrekken van informatie over de islam om de beeldvorming in de samenleving recht te zetten.

Activiteiten
Ons meerjarig beleidsplan is gefocust op het continueren van de activiteiten zoals die onder “beoefende activiteiten” staan beschreven. In hoofdlijnen zijn dit:

 • De financiële realisatie uitbreiding van onze moskee
 • De ontwikkeling ervan tot een volwaardige gebedshuis, onderwijs en kenniscentrum en ontmoetingsplek voor de islamitische gemeenschap.
 • De verdere ontwikkeling van de “Dawah” (uitnodiging tot de islam) door de organisatie van lezingen en andere activiteiten voor jong en oud.
 • Kennis over de islam verder verspreiden via social media (Facebook) en onze eigen website.
 • In stand houden van het huidige reilen en zeilen de moskee

Werving fondsen
De fondsen van Stichting Moskee Almohsinin komen van een vaste groep donateurs die onze gebedsruimte frequent bezoeken. Deze dragen bij door via een maandelijkse bijdrage een eenmalige donaties. Daarnaast verwerft Stichting Moskee Almohsinin fondsen door de organisatie van benefieten waarbij bezoekers kunnen doneren. De werving is kleinschalig van aard en richt zich op het sociale netwerk van onze bezoekers. Ook maken wij sinds kort gebruik van online fondsenwerving en bestaat de mogelijkheid om via IDEAL te doneren. Voor de realisatie uitbreiding gebedsruimte worden ook fondsen geworven bij andere Moskeeën in Nederland.

Beheer fondsen
De fondsen worden beheerd door de penningmeester van onze organisatie. Bij alle grote investeringen vindt er een raadpleging plaats bij de islamitische gemeenschap.

Besteding fondsen
Besteding van de fondsen vinden alleen plaats indien het gehele bestuur akkoord is. Daarnaast vinden er raadpleging plaats bij de gemeenschap. De fondsen gaan op aan de volgende zaken:

 • Uitbreiding nieuwe gebedsruimte en verbouwing daarvan
 • Vaste lasten voor de gebedsruimte (gas, water, licht, verzekeringen, huur huidige pand)
 • Beheerskosten voor het pand zoals schoonmaak en onderhoud
 • Aanschaf leer-en onderwijsmaterialen
 • Aanschaf promotiemateriaal
 • Onkostenvergoedingen aan bestuursleden en vrijwilligers indien nodig

Uitgeoefende activiteiten
De door ons uitgevoerde activiteiten kennen een doorlopend karakter. De activiteiten die we jaarlijks uitoefenen zijn als volgt:

 • Elke dag, 365 dagen in het jaar 5 gebedsdiensten ten behoeve van de islamitische gemeenschap in Oosterhout en omgeving
 • Elke vrijdag van elke week een gebedsdienst georganiseerd voor de islamitische gemeenschap in Oosterhout en omgeving
 • Jaarlijkse Ramadan gebeden (Taraweeh)
 • Elk weekend volgen +- 150 leerlingen Arabische en islamitische les in de leeftijdscategorie 6 tot 14 jaar
 • Activiteiten aan begin en het einde van het schooljaar voor de lesgaande kinderen
 • Jongerenavonden
 • Taalcursussen
 • Huiswerkbegeleiding
 • Klassikale (auto) theorielessen

Fondsenwervende activiteiten
De stichting ontvangt geen enkele vorm van subsidie van overheidsinstellingen of instellingen uit het buitenland. Fondsen worden voornamelijk verworven middels de volgende mogelijkheden:

 • Bezoeken aan islamitische centra elders in het land;
 • Acties gericht op de gemeenschap
 • Maandelijkse donaties;
 • Het organiseren van benefieten en wekelijkse inzamelingen;
 • Donaties via de website (iDeal);
 • Donaties via de bank;
 • Contante donaties;

Financiële verantwoording & meerjarenbeleid:
Klik op een van de onderstaande link om het meerjarenbeleid of de financiële verantwoording down te loaden:

Financiële verantwoording 2017-2018

Het Meerjarenbeleidsplan

Hulp nodig?